Wynik zapytania ofertowego

 

Ciechocinek 16.12.2021

 

   Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 01/2021 na zakup i montaż dźwigu osobowego w ramach realizacji projektu pt.: Rozwój działalności poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego     oraz wyposażenia pomieszczeń kuchennych i mieszkalnych mieszkańców Rodzinnego Domu Seniora w Ciechocinku w ramach realizacji strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w części finansowanej ze środków EFRR z osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wniosek o powierzenie grantu nr II/RPO/EFRR/2021/28/1.

 

 

Termin składania ofert upłynął 15.12.2021r.

 

Do końca upływu terminu składania ofert, wpłynęła 1 oferta do Zamawiającego.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono następującego oferenta:

 

 

MP PROLIFT SP. Z O.O.

KOŚCIELNA 21, 60-536 POZNAŃ

 

Cena netto: 75 500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysiecy pięcet złotych)

Cena brutto: 92 865.00 zł (słownie: dziewiędziesiąt dwa tysiące osiemset sześdziesiąt pięć złotych)

 

Oferta złożona przez Firmę MP PROLIFT SP. Z O.O. Kościelna 21, 60-536 Poznań, spełniła wymogi określone w zapytaniu ofertowym co do treści, a tym samym oferent spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.